Pogoji

 

Ti poslovni pogoji veljajo za vse nakupe in prodajo blaga, opravljene preko spletne strani www.oxepower.si, med podjetjem RICOM secure sro, ID: 08572852, s sedežem v Libercu, Na Bělidle 1135, 460 06, vpisano v Komercialni Register, ki ga vodi deželno sodišče v Ústí nad Labem, oddelek C, datoteka 44230, (v nadaljnjem besedilu "Dobavitelj") in naročnik.

1. Naročite blago

1) Seznam blaga na spletnem mestu www.oxepower.si je katalog običajno dobavljenega blaga. Dobavitelj ne jamči za takojšnjo razpoložljivost vseh artiklov blaga. Dobavljivost blaga bo vedno potrjena na podlagi naročila.

2) Kupec lahko preveri cene blaga za posamezne artikle blaga. Za naročilo kupec izbere blago, pravilno izpolni naročilnico in naročilo pošlje. Pred oddajo naročila se izračuna skupna cena blaga, vključno s pripadajočimi stroški, kupec pa bo pozvan, da se strinja.

3) Poslano naročilo blaga je ponudba za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Naročilo se uporablja tudi za rezervacijo blaga.

Prekliči naročilo

4) Kupec in dobavitelj lahko kupčevo naročilo prekličeta brez navedbe razloga do zavezujoče potrditve naročila s strani dobavitelja. Če dobavitelj naročilo prekliče, običajno navede razlog, zakaj naročila ni mogoče potrditi.

2. Sprejem pogodbe in pošiljanje blaga

1) V primeru, da se blago pošlje kupcu po pošti ali kurirski službi, je za dejansko sklenitev kupoprodajne pogodbe potrebna zavezujoča potrditev naročila s strani dobavitelja, ki je sprejem ponudbe za sklenitev kupoprodajne pogodbe.

2) Zavezujoča potrditev naročila ni samodejno generirana elektronska potrditev prejema naročila v sistemu dobavitelja.

3) Zavezujoča potrditev naročila je potrditveno elektronsko sporočilo o dobavljivosti blaga in njegovi odpremi. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v trenutku pošiljanja tega potrdila. Glede na to, da bo dobavitelj v večini primerov pred odpremo s stranko kontaktiral po telefonu, ni izključeno, da bo ponudbo s strani dobavitelja sprejel telefonsko.

4) Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe jo je možno spremeniti ali preklicati le po predhodnem dogovoru med dobaviteljem in kupcem ter pod pogoji, ki so medsebojno dogovorjeni, ali če je blago trajno nedobavljivo.

Čas dostave

5) Naročeno blago bo dostavljeno v najkrajšem možnem času po pošti ali drugem prevozniku, odvisno od njegove razpoložljivosti in operativnih zmožnosti dobavitelja, običajno v 2-4 delovnih dneh od zavezujoče potrditve naročila. Šteje se, da je blago dostavljeno na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu.

Način prevoza

6) Prevoz na navedeni naslov zagotavlja dobavitelj, na območju celotne Madžarske. Stroški prevoza blaga se razlikujejo glede na izbran način prevoza. Stroški pošiljanja so vedno že del naročila.

7) Pošiljka z blagom vedno vsebuje davčni dokument in navodila za uporabo izdelka.

Prevzem blaga

8) Kupec bo blago pregledal ob prevzemu. Če se na embalaži blaga ugotovijo mehanske poškodbe, če stranka noče prevzeti blaga, mora v prisotnosti prevoznika sestaviti zapisnik o poškodovanju pošiljke in to dejstvo potrditi s strani prevoznika.

9) S podpisom dobavnice prevozniku se kupec strinja s prevzemom blaga in potrjuje, da je prispelo mehansko nepoškodovano. Dobavitelj zato vabi kupca, da pred podpisom natančno preveri morebitne mehanske poškodbe.

10) Kraj izvedbe vseh pogodbenih razmerij, vključno z razmerji s tujim elementom, je Tovární 319, 471 54 Cvikov.


Komunikacija med kupcem in dobaviteljem

11) Nadaljnja komunikacija med dobaviteljem in kupcem poteka po elektronski pošti, razen če se stranki dogovorita drugače.

 

3. Pritožbe

1) V primeru, da je v opisu blaga določen garancijski rok za kakovost blaga, lahko kupec v garancijskem roku uveljavlja pravice iz garancije - reklamacija. To velja tudi, če je za blago navedeno časovno obdobje, v katerem se artikel lahko uporablja.

2) V primeru, da ima blago ob prevzemu napako, čeprav se bo ta pokazala kasneje, ta napaka uveljavlja kupčevo pravico do pomanjkljive izvedbe. Kupec lahko to pravico uveljavlja v 24 mesecih po prejemu blaga. To ne vpliva na obveznosti dobavitelja po garanciji kakovosti.

Garancijska doba
3) Garancijski rok za kakovost blaga začne teči z dnem prevzema blaga s strani kupca.

4) Garancijski rok je za vsak izdelek naveden v njegovem opisu. Če za dani izdelek obstaja garancijski list, se ta izda na dan prodaje blaga. Če garancijsko potrdilo ne obstaja, služi kot garancijski list davčni dokument.

5) Garancija ne krije običajne obrabe blaga (ali njegovih delov), ki nastane zaradi uporabe. V takem primeru krajše življenjske dobe izdelka ni mogoče šteti za napako in je kot take ni mogoče uveljavljati.

6) Strankam, ki blago uporabljajo za namene poslovanja ali trgovanja z danim izdelkom, ne jamči v skladu s civilnim zakonikom. V takem primeru so kupcem zagotovljene pravice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe, le v obsegu, v katerem obveznosti, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe s strani proizvajalca ali uvoznika blaga v Češko republiko, še vedno obstajajo.

7) V primeru, da je kupec v garancijskem roku na kupljenem blagu odkril napako, ki ni nastala zaradi nepravilne uporabe, temveč zaradi napake samega izdelka, ima pravico reklamacije blaga preko reklamacijskega postopka. .

Pomanjkljive pravice do izvedbe
8) Če blago ob prevzemu nima zakonsko določenih lastnosti, torej če ni dostavljeno v ustreznem dizajnu po opisu blaga ali če stvar ni v skladu s češko zakonodajo, lahko kupec zahteva dostavo. novega blaga ali odstopi od pogodbe, razen če je to posledica nesorazmernosti z naravo napake. Če kupec ne odstopi od pogodbe ali zahteva dobavo novega blaga, je upravičen do primernega popusta na kupnino ali popravila artikla. Za uveljavljanje teh zahtevkov se uporablja pritožbeni postopek, pri čemer je primarna poravnava popravilo artikla.

9) Kupec ima pravico uveljavljati pravico do napake za obdobje 24 mesecev.

Pritožbeni postopek
10) V primeru reklamacije kupec nadaljuje tako, da najprej kontaktira dobavitelja po e-pošti (objednavky@ricomsecure.cz). Običajno bo v dveh delovnih dneh kupcu poslana informacija o nadaljnjih korakih, in sicer naslov pooblaščenega servisa, ki je najbližje prebivališču stranke, oziroma naslov, kamor kupec pošlje reklamirano blago ter obrazec » vodnik po zahtevanem blagu". Pošiljanje teh dokumentov bo olajšalo identifikacijo pošiljke in hitrejšo obdelavo zahteve. Pošiljke, iz katerih ni razvidno, zakaj so bile dostavljene dobavitelju, bodo vrnjene pošiljatelju.

11) Blago je potrebno poslati v originalni embalaži ali ustrezni transportni embalaži, ker dobavitelj ne odgovarja za morebitne mehanske poškodbe pred prevzemom blaga. V primeru utemeljene reklamacije ima kupec pravico do povračila poštnine v najnižjem potrebnem znesku za varno dostavo (potrebno je predložiti dokazilo o stroških tega prevoza). V primeru neupravičene reklamacije potrošnik ni upravičen do povračila svojih stroškov, povezanih z reševanjem reklamacije, hkrati pa dobavitelj ni upravičen do povračila nastalih stroškov z njegove strani (razen če ima potrošnik, da je je bila zloraba pravic potrošnikov).

Obravnava pritožb
12) Dobavitelj oziroma serviser bo ocenil upravičenost reklamacije za napako na blagu in po oceni kupca po telefonu ali elektronski pošti obvestil o načinu reševanja reklamacije. Nato bo kupec pozvan, da prevzame zahtevano blago.

13) V skladu z določbami 3. odstavka 19. člena Zakona št. 634/1992 Zb. o varstvu potrošnikov je rok za rešitev reklamacije trideset dni.

14) Vse utemeljene reklamacije, pri katerih se napaka pokaže v 30 dneh po prejemu blaga, dobavitelj avtomatsko rešuje z zamenjavo blaga za nov kos. Če blaga trenutno ni na zalogi, se dobavitelj zavezuje, da bo blago naročil v najkrajšem možnem času oziroma dovolil izbiro drugega blaga enake vrednosti. Za hitro rešitev reklamacije v zameno za nov kos v roku 30 dni od nakupa je treba reklamirano blago vrniti v originalni embalaži in v celoti (tj. vključno z vso dodatno opremo, priročniki itd.). Garancija za zamenjavo ne krije mehanskih poškodb.

 

4. Odstop od pogodbe

Pravica stranke do odstopa od pogodbe
1) Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, če dobavitelj ne izpolnjuje dogovorjenih dobavnih pogojev.

2) V skladu z § 1829 odst. 1 let. a) Civilnega zakonika pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga.

3) Za spoštovanje roka za odstop od kupoprodajne pogodbe zadošča, da odstop od pogodbe pošljete pred iztekom ustreznega roka iz 2. odstavka tega člena.

Dobaviteljeva pravica do odstopa
4) Dobavitelj je upravičen do odstopa od pogodbe le do trenutka odpreme blaga in le v primeru nedobavljivosti blaga ali bistvene spremembe cene blaga pri podizvajalcu. Pred odstopom pa je dobavitelj vedno dolžan stopiti v stik s stranko, da se dogovorimo za nadaljnje ravnanje.

Postopek v primeru odstopa od pogodbe
5) Če kupec odstopi od pogodbe, mu dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu, vrne vsa plačila, ki jih je dobavitelj prejel od kupca, vključno s stroški dostave ( razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi načina dostave, ki ga izbere kupec, ki se razlikuje od najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja dobavitelj). Za vračilo plačil bo dobavitelj uporabil isto plačilno sredstvo, ki ga je naročnik uporabil za prvo transakcijo, razen če naročnik izrecno ne navede drugače. Dobavitelj vrne sredstva na račun kupca po podpisu dobropisa.

6) Kupec lahko odstopi od pogodbe tako, da o tem obvesti dobavitelja, elektronsko na elektronski naslov objednavky@ricomsecure.cz ali pisno v prostorih dobavitelja.

7) Kupec ob odstopu od pogodbe navede številko naročila, spremenljiv simbol in datum nakupa ter predloži izvirnik ali kopijo dokazila o nakupu blaga. Pošiljke, iz katerih ni razvidno, zakaj so bile poslane dobavitelju, bodo vrnjene pošiljatelju.

8) Če je kupec blago že prejel in prevzel, pošlje blago nazaj v prostore dobavitelja, kjer dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja oceni stanje vrnjenega blaga. Za vračilo celotnega zneska je treba blago dobavitelju vrniti v nepoškodovanem stanju, nepoškodovano, v celoti (vključno z dodatki in vso priloženo dokumentacijo ter originalno embalažo).

9) V primeru, da je blago vrnjeno dobavitelju v drugem stanju kot nedotaknjeno, je kupec dolžan povrniti zlasti stroške v zvezi z obnovo blaga in škodo na blagu. Povračilo teh stroškov in škode bo izvedeno s kupnino, ki jo v primeru odstopa od pogodbe vrne dobavitelj, se za te stroške in škodo ustrezno zmanjša.

10) V primeru odstopa od pogodbe stranka nosi stroške v zvezi z vračilom blaga.

11) Vzorec obrazca za odstop od pogodbe:

"Obvestilo o odstopu

Naslovnik: RICOM secure s.r.o., ID: 08572852, s sedežem v Liberec, Na Bělidle 1135, 460 06
Izjavljam, da odstopam od pogodbe o nakupu tega blaga, naročilo št. .. .. .. ..

Datum naročila / datum prejema: .. .. .. ../ .. .. .. .

Ime in priimek kupca - potrošnika: .. .. .. ..

Naslov stranke - potrošnika: .. .. .. .

Bančni račun, na katerega se vrne denar: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

Podpis stranke - potrošnika (samo če je ta obrazec poslan v papirni obliki): .. .. .. ..

Datum: .. .. .

 

Pošiljko z reklamiranim blagom pošljite na naslov:

RICOM secure s.r.o.

Tovární 319
471 54 Cvikov
Czech republic

 

5. Varstvo osebnih podatkov potrošnikov

1) Ponudnik obdeluje kupčeve osebne podatke za namene sklenitve in vodenja pogodbe ter dostave, za izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti ali s privolitvijo kupca za namene izboljšanja storitev in ponudbe prodajalca, za namene trženja vklj. . pošiljanje poslovnih sporočil in personalizacija oglaševanja, oz. drug namen, za katerega je stranka dala soglasje.

2) Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prosti prenos takih podatkov in razveljavitev Direktive 95/46/ES. ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in s tem povezano češko zakonodajo ter v skladu z Načeli ravnanja z osebnimi podatki dobavitelja, ki navaja, kako dobavitelj ravna z osebnimi podatki stranke, katere podatke hrani o stranki, kako uporablja informacije in komu se lahko posredujejo. Politika ravnanja z osebnimi podatki vsebuje tudi seznam vseh pravic stranke v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zlasti pravico do obveščanja, popravka, izbrisa ali pravico, da kadar koli prekliče privolitev za obdelavo. .

3) Ponudnik v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izjavlja, da (i) obdeluje osebne podatke v skladu z zahtevami, določenimi z zakonskimi predpisi; (ii) zagotovi, da osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezuje poklicna skrivnost ali zanje velja zakonska obveznost zaupnosti; (iii) sprejme ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev potrebne ravni varnosti osebnih podatkov; in (iv) v primeru kršitve varnosti osebnih podatkov, ki ogroža pravice in svoboščine posameznikov, obvesti nadzorni organ ali posameznike, na katere se podatki nanašajo.

Več na: NAČELA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

6. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

1) Kupec, ki je potrošnik, ima pravico, da se, če meni, da je zaradi ravnanja dobavitelja oškodovan, kontaktira na elektronski naslov objednavky@ricomsecure.cz.

2) Če spora ne bomo rešili neposredno, ima stranka na podlagi Zakona št. 378/2015 o spremembah in dopolnitvah Zakona št. potrošniški spor.

3) Predmet (ADR) izvensodnega reševanja potrošniških sporov med dobaviteljem in kupcem je češki trgovinski inšpekcijski organ ali drug subjekt, pooblaščen s strani Ministrstva za industrijo in trgovino, glej http://www.mpo .cz/dokument169867.html.

4) Pri Češkem trgovinskem inšpekcijskem uradu ima stranka možnost oddati predlog prek spletnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Češke trgovinske inšpekcije: https://adr.coi.cz/cs.

5) Kupec lahko odda predlog češkemu inšpekcijskemu organu ali pooblaščenemu subjektu najkasneje v enem letu od dneva, ko je prvič uveljavil svojo pravico, ki je predmet spora, pri prodajalcu.

6) Stranka lahko odda predlog tudi prek platforme EU za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki je na voljo na spletu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event= main.home.show&lng=SL . Tukaj lahko odda predlog samo stranka, ki živi v EU.

7) Če stranki v sporu nista zadovoljni s kakovostjo izvensodnega reševanja potrošniškega spora in menita, da je bil med postopkom kršen Pravilnik o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, lahko vložita pritožbo na Ministrstvu za industrijo in trgovino ali na elektronski naslov adr@mpo.cz.

8) V primeru čezmejnih sporov Evropski potrošniški center Češka pomaga potrošnikom pri dostopu do pristojnega organa za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

9) Stroške v zvezi z izvensodnim reševanjem potrošniških sporov nosita stranki sami.

10) Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonom št. št. 101/2000 Coll., o varstvu osebnih podatkov, www.uoou.cz.

7. Končne določbe

1) Odstopanje od SPP je možno le s pisnim soglasjem obeh strank. Dodatni ali drugačni pogoji poslovnega partnerja ne veljajo za pogodbena razmerja, določena v teh SPP. Besedilo teh SPP lahko izvajalec spremeni ali dopolni. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obdobja veljavnosti prejšnje različice SPP.

2) Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe potrjuje, da je prebral te SPP in da se z njimi strinja. Kupec je pred oddajo naročila dovolj seznanjen s temi SPP in ima možnost, da se z njimi seznani. Ti SPP so sestavni del sklenjene kupoprodajne pogodbe.

3) Podatki o posameznih tehničnih korakih, ki vodijo do sklenitve pogodbe, so razvidni iz postopka naročanja po teh SPP in ima kupec možnost preveriti in po možnosti popraviti naročilo pred pošiljanjem. Te GTC si lahko ogledate na spletnem mestu www.oxepower.si in tako je omogočeno njihovo arhiviranje in reprodukcija kupcu.

4) Komunikacija med dobaviteljem in kupcem se izvaja po elektronski pošti na e-naslov objednavky@ricomsecure.cz ali po telefonu, razen če se stranki dogovorita drugače.

5) Pogodba je sklenjena v češkem jeziku in bo deponirana pri dobavitelju v obliki naročila in njegove potrditve, ki ga bo kupec prejel po elektronski pošti. Kupec ne bo imel dostopa do kupoprodajne pogodbe, shranjene pri dobavitelju.

6) Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja. Spremenjeni pogoji bodo na primeren način objavljeni na spletni strani www.oxepower.si.

7) Vsa pogodbena razmerja med dobaviteljem in kupcem ureja češko pravo, zlasti Zakon št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik in Zakon št. št. 634/1992 zb. o varstvu potrošnikov.

8) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave.

V Pragi 18. februarja 2020


To spletno mesto uporablja tehnologijo piškotkov, da zagotovi pravilno delovanje spletne strani in izboljša ponujene storitve.S svojim soglasjem, ki nam ga podate s klikom na gumb "Razumem", se strinjate z uporabo piškotkov in prenosom podatkov o obnašanju spletne strani za prikaz ciljnega oglaševanja na družbenih omrežjih in oglaševalskih omrežjih na drugih spletne strani.Personalizacijo in ciljano oglaševanje lahko nastavite podrobneje ali pa ga kadar koli izklopite.Več informacij o obdelavi podatkov in naših partnerjih lahko najdete na tej strani.

Prilagodite nastavitve